Uknjižba stana: potreba ili prednost. Da li možemo i kako uknjižiti stan?

uknjizba-stana Često se među stanarima postavlja pitanje uknjižbe nepokretnosti (posebnog dela nepokretnosti), da li je ona već urađena prilikom obrade kredita, zašto i raditi uopšte…

Odgovor na napred navedeno pitanje je nažalost negativan, tj. prilikom obrade kredita nije uknjižen stan, već je hipoteka upisana na zemljištu (katastarskoj parceli), na kojoj je objekat izgrađen (zgrada), a unutar objekta se nalazi stan koji jeste predmet hipoteke (zaloge kojom poverilac-banka osigurava sredstva koja je dala dužniku-kupcu nepokretnosti…).

Zašto uopšte raditi upis nepokretnosti u katastar?

Naime, vlasništvo nad nepokretnosti se stvarno stiče upisom u zvaničnu evidenciju o nepokretnostima, za Republiku Srbiju to je baza katastra nepokretnosti koju sada vodi Republički Geodetski zavod – Službe za katastar nepokretnosti.

Uknjižbom stana (upisom u katastar), se stvaraju uslovi i tom prilikom Služba za katastar po službenoj dužnosti, upisuje (prebacuje) teret hipoteke sa zajedničkog (katastarske parcele) na tačno određenu nekretninu- stan, a isti se briše sa zemljišta

Naša zgrada je upisana u katastar i ne postoji niti jedna prepreka za uknjiženje stana.

Kako uknjižiti stan?

 • Popuniti obrazac zahteva za upis nepokretnosti i to sivo označena polja
 • Kao priloge dostaviti :
  1. Original ili overena kopija ugovora i svih aneksa (ukoliko postoje)
  2. Potvrda o isplati stana u celosti, izdate od strane Građevinske Direkcije Srbije – potvrda mora biti izdata radi uknjižbe prava svojine kupca na nepokretnosti
  3. Izvod lične karte (elektronski očitana karta sa čipom, ili kopija obične, tj. bez čipa). Preporuka jeste da promenite prvo adresu u ličnoj karti ukoliko se vodite na staru adresu, i to u MUPu Voždovac ili Ljermontovoj (napomenite da se radi o regulaciji adrese i promena je besplatna)
 • Uplatiti takse:
  1. Republička administrativna taksa u iznosu od 300 dinara na žiro račun 840-742221843-57, sa pozivom na broj 41-019, model 97; svrha uplate Republička administrativna taksa, primalac: RUJP-Republika Srbija
  2. Taksa za pružanje usluga RGZa u iznosu od 5000 dinara na žiro račun 840-742323843-92, sa pozivom na broj 41-019, model 97; svrha uplate: Taksa za uslugu, primalac: SKN Voždovac

Kada kompletirate sve predate nadležnoj službi za katastar nepokretnosti Voždovac, ul. 27. Marta 43-45, radnim danom od 8-15:30