Zapisnik sa prve elektronske sednice Skupštine stambene zajednice (vlasnici garažnih mesta u Generala Ljubomira Milića 2 i 4)

STAMBENA ZAJEDNICA
Ulica Timočke divizije 9,11 i Generala Ljubomira Milića 2,4,6
Beograd

Skupština stambene zajednice

Z  A  P  I  S  N  I  K

Prva elektronska sednica skupštine stambene zajednice u ul. Timočke divizije 9,11 i Generala Ljubomira Milića 2,4,6 u Beogradu, održana dana 04.07.2019 godine sa vlasnicima garažnih mesta u Generala Ljubomira Milića 2 i 4.

Sednicu sazvao je upravnik stambene zajednice Nebojša Zdravković

Prva elektronsku sednica je zakazana radi donošenja Odluke o izboru ponuda za održavanje garaža

U skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju (Sl. Glasnik RS, br.104/2016) član 44. stav 4, predviđena je mogućnost glasanja vlasnika posebnih delova stambene zajednice elektronskim i pismenim putem čime se njihov glas računa u kvorum.

Vlasnicima elektronski i pismeno dostavljeni glasački listići 22.05.2019. godine sa predlogom ponuda sa sledećim pitanjima:

Molim da se izjasnite o predloženom tako što ćete napisati broj predložene opcije

(1, 2 ili 3):

 1. Saglasan sam sa Ponudom 1 za održavanje garažnog mesta po ceni od 305,00 RSD/mesečno
 2. Saglasan sam sa Ponudom 2 za održavanje garažnog mesta po ceni od 500,00 RSD/mesečno
 3. Nisam saglasan ni sa jednom od ponuđenih opcija

Upravnik konstatuje da u poslovno stambenoj zgradi Generala Ljubomira Milića 2,4 u garažnom prostoru ima ukupno 26 garažnih mesta (26 posebnih delova-garažnih mesta)

Nakon dobijanja elektronskih glasova i pismeno dostavljenih glasačkih listića Upravnik konstatuje  da na elektronskoj skupštini učestvuje 16 vlasnika (9 mejlom i 7 pismeno glasačkim listićem) i da JE ISPUNJEN KVORUM za održavanje i rad (14 vlasnika  čine  kvorum) , te da su u skladu sa članom 45. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada (Sl. Glasnik RS. br. 104/2016). su ispunjeni uslovi za rad i donošenje odluka i odlučivanje.

Predlog o ponudama koje je upravnik dostavio elektronski i putem glasačkih listića  glasanje ZA ili PROTIV na postavljena pitanja za izjašnjavanje elektronski i popunom glasačkih listića.

REZULTATI GLASANJA:

Za ponudu predlog  1

 • saglasan sam sa ponudom za održavanje garažnog mesta po ceni 305,00 RSD sa PDV-om mesečno.
 • Elektronski ZA                                 7 vlasnika
 • Glasačkim listićem ZA   3 vlasnika
 • Protiv elektronski   0 vlasnika
 • Ukupno 10 vlasnika

Za ponudu predlog  2

 • saglasan sam sa ponudom za održavanje garažnog mesta po ceni 500,00 RSD sa PDV-om mesečno

Elektronski  ZA                                0 vlasnika

Glasačkim listićem ZA                    2 vlasnika

Protiv elektronski                           0 vlasnika

Ukupno                                                 2 vlasnika

Za ponudu predlog  3

 • Nisam saglasan ni sa jednom od ponuđenih opcija

Elektronski  ZA                                 2 vlasnika

Glasačkim listićem ZA                     2 vlasnika

Protiv elektronski                           0 vlasnika

Ukupno                                                 4 vlasnika

Saglasno sa odlukama za ponudu br.1 –         ukupno 10 vlasnika

Saglasno sa odlukama za ponudu br.2 –         ukupno   2 vlasnika

Saglasno sa odlukama za predlog br.3-        ukupno   4 vlasnika

Zbirno: 10 Saglasno  za Predlog 1

                 2 Saglasno za Prdlog 2

                 4 Saglasno za Predlog 3   

Ukupno : 16 vlasnika

Nakon obavljenog elektronskog glasanja upravnik je konstatovao da je Prva elektronska skupština stambene zajednice vlasnika posebnih delova-garažnog prostora VEĆINOM UKUPNOG BROJA GLASOVA, donela sledeću:

O D L U K E

 • Da se prihvati ponuda od 305,00RSD/gm za održavanje garažnog prostora sa firmom CD GILE.
 • Daje se saglasnost upravniku Nebojši Zdravkoviću za potpisivanje ugovora sa CD GILE za održavanje garažnog prostora u Timočke divizije 11.

Odluka doneta na osnovu glasova članova skupštine elektronskih i glasačkih listića.

Ova odluke stupaju na snagu danom donošenja.

Sastavni deo zapisnika su potpisi prisutnih članova posebnih delova, elektronsko izjašnjavanje i glasački listići. 

UPRAVNIK STAMBENE ZAJEDNICE
Nebojša Zdravković