Скочи на садржај

Извештај са поновљене конститутивне седнице одржане 21.12.2017.

Поштоване комшије,

СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА

Улица Тимочке дивизије бр.9, 11,

Генерала Љубомира Милића 2, 4 и 6

 

Скупштина стамбене заједнице

З  А  П  И  С  Н  И  К

Са прве поновљене седнице скупштине стамбене заједнице у улици Тимочке дивизије бр.9, 11, Генерала Љубомира Милића 2, 4 и 6 у Београду, одржане дана 21.12 2017 године, са почетком у 19:00 часова.

Седницу је сазвао и води Владимир Вићовац, власник стана број 29 Генерала Љубомира Милића 2.

Седница је сазвана ради избора управника стамбене заједнице у складу са чл. 40. и 49. Закона о становању и одржавању зграда („Сл. гласник РС“, бр. 104/2016). На почетку седнице председавајући констатује да је седница сазвана у складу са чланом 43. Закона о становању и одржавању зграда, као и да у згради има укупно 175 посебних делова зграде. Седници присуствује 88 чланова скупштине, а писаним/електронским путем се изјаснило 34 чланова скупштине, те су у складу са чланом 45. став 1.  Закона о становању и одржавању зграда испуњени услови (кворум) за одржавање седнице и одлучивање. Констатује се да је на основу 88 гласова усвојен дневни ред.

Дневни ред:

  1. Избор управника стамбене заједнице
  2. (може се расправљати и о другим тачкама дневног реда).

У оквиру 1. тачке дневног реда констатује се да су испуњени сви законски услови за избор управника стамбене заједнице, за кога је предложен Небојша Здравковић, власник/заступник посебног дела бр. 14 улица Тимочке дивизије бр.11.

Након гласања чланова скупштине, скупштина стамбене заједнице доноси:

 

О   Д   Л   У   К   У

За управника стамбене заједнице у ул.Тимочке дивизије бр.9, 11 Генерала Љубомира Милића 2, 4 и 6

изабран Небојша Здравковић,  власник/заступник посебног дела бр. 14 .

Одлука је донета на основу 55 гласова присутних чланова скупштине стамбене заједнице. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

**************************

28.12.2017. извршена је предаја документације ради регистрација стамбене заједнице и том приликом је извршено плаћање такси за регистрацију

У наредном периоду биће организоване скупштине, тј. састанци стамбене заједнице како би се дефинисали детаљи око плана одржавања, инвестиционих фондова, радова, листе станара итд.