Скочи на садржај

Правна акта

Правила заштите од пожара Стамбене заједница Тимочке дивизије 9 и 11 и Генерала Љубомира Милића 2, 4 и 6
Упутство о ПП заштити
Упутство за ПП апарат С9А

Закони
Закон о становању и одржавању зграда Сл. Гласник 104-2016
Закон о одржавању стамбених зграда (стари)
Закон о заштити од пожара

Правилници
Правилник о критеријумима за утврђивање минималног износа који одређује јединица локалне самоуправе за плаћање трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова зграде
Правилник о врсти, обиму и динамици активности текућег и инвестиционог одржавања зграда и начину сачињавања програма одржавања
Правилник о безбедности лифтова
Правилник о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара

Одлуке
Одлука о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територијји Града Београда („Сл. лист града Београда“, бр. 101/2019)
Одлука о комуналном реду
Одлука о пречишћавању и дистрибуцији воде
Одлука о снабдевању топлотном енергијом у граду Београду
Одлука о начину плаћања комуналних услуга на територији града Београда
Одлука о држању домаћих животиња и кућних љубимаца на на територији града Београда

Остало
Мишљење Министарства о примени појединих одредби Закона о становању и одржавању зграда
Уредба о одржавању стамбених зграда и станова

Напомена: правна акта су информативног карактера и не преузимамо никакву одговорност за њихов садржај.