Скочи на садржај

Седница Скупштине стамбене заједнице 21.03.2018.

Поштоване комшинице и комшије,

Сазивам седницу скупштине стамбене заједнице у ул. Тимочке дивизије 9,11 и Генерала Љубомира Милића 2,4,6 у Београду, која ће се одржати дана 21.03.2018 године , са почетком у 19:00 часова. Место одржавања је Гаража Генерала Љубомира Милића 3 и 4, гаражна врата биће отворена за улаз власника из Тимочке дивизије 9,11.

За седницу скупштине стамбене заједнице предлажем следећи

Дневни ред:
1. Извештај управника о стању за период од избора 25.12.2017 до 23.03.2018 године
2. Примедбе станара на начин очитавања топлотне енергије од стране „Technomera“
3. Предлог одлука стамбене заједнице
4. Разно

За предложене Одлуке по тачки 3 се може гласати и електронски путем епоштом у случају да нисте у могућности да присуствујете седници скупштине стамбене заједнице као и писаним изјавама ван седнице. Одлуке скупштине добијене електронском поштом као писане изјаве ван седнице су пуноважне.

О Д Л У К Е

СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ у стамбено-пословној згради у улици Тимочке дивизије 9, 11 и Генерала Љубомира Милића 2, 4 и 6:

1. ОДЛУКЕ О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ

 • ОДЛУКА да се за потребе рада органа стамбене заједнице и то сразмерно броју својих посебних делова у односу на укупан број свих посебних делова ОДРЕЂУЈЕ износ од 252,00 РСД по стану, пословном простору.
 • ОДЛУКА О НАКНАДИ ЗА РАД управника стамбене заједнице у месечном износу од 252,00 РСД (бруто) по стану и пословном простору.

Накнада Управнику у бруто износу се исплаћује са текућег рачуна стамбене заједнице од износа који се уплаћује за рад органа стамбене заједнице.

 • ОДЛУКА да се да сагласност Александру Николићу Тимочке дивизије 11 стан 28  да у име стамбене заједнице потпише уговор о исплати уговорене накнаде за рад управника.
 • ОДЛУКА скупштине стамбене заједнице о управљању средствима стамбене зајeднице да УПРАВНИК располаже средствима са текућег рачуна стамбене заједнице, у складу са прописима којима се уређује отварање, вођење и гашење текућих рачуна.
 • ОДЛУКА О ИЗРАДИ печата стамбене заједнице: „Тимочке дивизије 9,11 и Генерала Љубомира Милића 2, 4 и 6“ (ћирилицом)

2. НАЧИН ОДРЖАВАЊА ПОСЛОВНО-СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ

 • ОДЛУКА ДА СЕ УПРАВНИКУ СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ поверава организовање послова одржавања зграде и њених заједничких делова, а у складу са позитивно правним прописима и произвођачким упутствима за употребу уграђених уређаја и инсталације, самостално или преко овлашћених извођача које ће бирати према слободном избору и најбољој процени.
 • ОДЛУКА ДА СВОЈИМ ПОТПИСИМА станари дају пуномоћје Управнику да склапа и раскида уговоре у име стамбене заједнице, о одржавању зграде и са трећим лицима, а у складу са Законом становању и одржавању зграде.
 • ОДЛУКА да управник потпише нови уговор о одржавању стамбеног објекта са ЦД ГИЛЕ и то сразмерно броју својих посебних делова у односу на укупан број свих посебних делова, за трошкове радова текућег одржавања:

ПАКЕТ УСЛУГА „ПРЕМИУМ ПАКЕТ“  1-7

Власници станова и локала 9 EUR/стан, локал
Власници гаражних места 2,54 EUR/гаражно место

 • ОДЛУКА да се учешће у инвестиционом одржавању и унапређењу својства зграде-резервни фонд врши сразмерно учешћу површине својих посебних делова у односу на збир површина свих посебних делова. За трошкове радова инвестиционог одржавања и унапређења својства зграде одређује се минимални износ од 5 РСД м2/стан, пословни простор и 5 РСД м2/гаражно место.
 • ОДЛУКА да се за управљање стамбеном заједницом и инвестиционо одржавање и унапређење својства зграде-резервни фонд наплаћује путем обједињене уплатнице на текући рачун стамбене заједнице који ће Управник обезбедити и достављати власницима посебних делова зграде у поштанске сандучиће.
 • ОДЛУКА да се раскине уговор са фирмом КОНЕ д.о.о који одржава лифтове у Тимочке дивизије 9, 11 и Генерала Љубомира Милића 6 са којима је склопила уговоре предходна Скупштина станара. Станари су незадовољни услугом овог сервисера и склопити уговор са фирмом „БМПС“ д.о.о из Београда која већ одржава лифтове у Генерала Љубомира Милића 2 и 4 и тиме би све улазе одржавао један сервисер о овој одлуци обавестити фирму ЦД ГИЛЕ.
 • ОДЛУКА да управник преузме надлежност над видео надзором у свим улазима уз помоћ лица која су до сада контролисала видео надзор у Тимочке дивизије 9 Бранислав Лончар и Генерала Љубомира Милића 6 Синиша Ђокић.
 • ОДЛУКА да се изврши оправка видео надзора у Генерала Љубомира Милића 2 и 4 а да управник склопи уговор за одржавање видео надзора за све улазе у којима је постављен видео надзор.

Материјал за седницу скупштине стамбене заједнице можете преузети овде.

У Београду
14.03.2018 године

Управник стамбене заједнице
Небојша Здравковић