Скочи на садржај

Записник са четврте поновљене седнице Скупштине стамбене заједнице од 24.06.2019.

СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА
Улица Тимочке дивизије 9,11 и Генерала Љубомира Милића 2,4,6
Београд

Скупштина стамбене заједнице

 З  А  П  И  С  Н  И  К

Седница Четврте поновљене скупштине стамбене заједнице у ул. Тимочке дивизије 9,11 и Генерала Љубомира Милића 2,4,6 у Београду, одржана дана 24.06.2019 године, са почетком у 19:30 часова.

Седницу сазвао и водио је управник стамбене заједнице Небојша Здравковић

Седница је заказана ради доношења Одлуке под тачком 2 избора фирме за очитавање утрошка топлотне енергије.

На почетку седнице Скупштине стамбене заједнице председавајући констатује да у пословно стамбеној згради Тимочке дивизије 9,11 и Генерала Љубомира Милића 2,4,6, има укупно 169 стана, 6 пословних простора (175 посебних делова) и да је због три узастопна не појављивања на седници скупштине стамбене заједнице недоступно 49 власника посебних делова  зграде и то:

Списак недоступних станара се налази у табеларном прегледу на оргиналном Записнику у складу са чланом 43. став 4. и 5 Закона о становању и одржавању зграда (Сл. Гласник РС. бр. 104/2016).

Председавајући констатује да од укупно 126 доступних власника посебних делова зграде чине кворум и за одржавање и одлучивање.

На почетку седнице  Управник констатује  да на Четвртој поновљеној скупштини учествује 52 власника (10 присутно и  42 мејлом и писмено гласачким листићем) и да JE ИСПУЊЕН КВОРУМ за одржавање и рад (43 власника  чине смањен кворум ,) , те да су у складу са чланом 45. Закона о становању и одржавању зграда (Сл. Гласник РС. бр. 104/2016). су испуњени услови за рад и доношење одлука и одлучивање.

Седница је настављена усвајањем предложеног дневног реда.

Дневни ред:

  1. Извештај управника о раду са финансијским извештајем.
  2. Предлог одлука стамбене заједнице за очитавање топлотне енергије (понуде са уговорима сте добили у материјалу раније).
  3. Разно.

Након што је усвојен дневни ред, прешло се на расправљање по тачкама дневног реда.

  1. тачка дневног реда

Управник је у свом извештају након избора укратко изнео активности које су биле у том периоду и осврнуо се на следећа питања:

  • управљање Стамбеном заједницом осврнувши се на извршене активности, проблеме и план активности у наредном периоду,
  • стање текућег одржавања заједничких простора Стамбене заједнице са освртом на планиране активности, извршене, уочени проблеми и начин отклањања као и планиране активности,
  • финансијски извештај за 2018 годину и стање рачуна на дан 24.06.2019 године

Стање на рачуну Заједнички фонд зграде-све ламеле  износи на дан 24.06.2019 године  390.698,38 динара.

Детаљан финансијски извештај за 2018 и првих шест месеци 2019 године са приходима и расходима као евиденцију станара који не плаћају своје обавезе Стамбеној заједници урадићу у што краћем року. Обавештења дужницима биће достављена као опомена а потом и припрема за утужење.

Стамбена заједница по Закону није обавезна да ради завршни рачун али ћу ја то урадити помоћу стручних лица из те области.

Убудуће ћу тромесечно извештавати стање на рачуну Стамбене заједнице приходи, расходи и дуг станара.

  1. тачка дневног реда.

Предлог о понудама управник је кратко образложио и након краће расправе прешло се на  гласање ЗА или ПРОТИВ по тачки попуном гласачких листића присутних на седници.

РЕЗУЛТАТИ ГЛАСАЊА:

За понуду под тачком 2 предлог  1 Technomer d.o.o
гласало           ЗА                               нико од присутних
Електронски и
Гласачким листићем ЗА                   4 члана
Против                                              48 члана
Укупно                                               52 чланова

За понуду под тачком 2 предлог 2 Rarex company d.o.o
гласало је ЗА                                     10 присутних чланова
Електронски и
Гласачким листићима ЗА                 48 чланова
Против                                               4 члана
Укупно                                               52 чланова

Сагласно са одлукама за понуду бр.2 – укупно 48 чланова
Против одлуке за понуду бр.2 – укупно 4 члана
Збирно: 48 Сагласно и 4 против

Након обављеног гласања управник је констатовао да је Скупштина стамбене заједнице ВЕЋИНОМ УКУПНОГ БРОЈА ГЛАСОВА, донела следећу:

О Д Л У К Е

  • Да се прихвати понуда за очитавање утрошка топлотне енергије од стране фирме Rarex company d.o.o .
  • Даје се сагласност управнику Небојши Здравковићу за потписивање уговора са Rarex company d.o.o. ради очитавања утрошка топлотне енергије.

Одлука донета на основу гласова чланова скупштине присутних, електронских и гласачких листића.

Ова одлуке ступају на снагу даном доношења.

Под 3 тачком дневног реда није било питања ни расправе.

Председавајући је констатовао да је рад по предложеном и усвојеном дневном реду окончан.

Овим је седница скупштине стамбене заједнице завршена у 20:40 часова.

Саставни део записника су потписи присутних чланова посебних делова, електронско изјашњавање и гласачки листићи.