Скочи на садржај

Записник са пете електронске седнице Скупштине стамбене заједнице

СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА
Улица Тимочке дивизије 9,11 и Генерала Љубомира Милића 2,4,6
Београд

Скупштина стамбене заједнице

З  А  П  И  С  Н  И  К

Пета седница  скупштине стамбене заједнице у ул. Тимочке дивизије 9,11 и Генерала Љубомира Милића 2,4,6 у Београду, одржана дана 05.05.2022 године, са почетком у 19:00 часова.

Седницу сазвао и водио је управник стамбене заједнице Небојша Здравковић

Седница је заказана ради доношења Одлуке под тачком 1 избор управника стамбене заједнице.

На почетку седнице Скупштине стамбене заједнице председавајући констатује да у пословно стамбеној згради Тимочке дивизије 9,11 и Генерала Љубомира Милића 2,4,6, има укупно 169 стана, 6 пословних простора (175 посебних делова) и да је због три узастопна не појављивања на седници скупштине стамбене заједнице недоступно 40 власника посебних делова  зграде и то:

Списак недоступних станара се налази у табеларном прегледу на оргиналном Записнику у складу са чланом 43. став 4. и 5 Закона о становању и одржавању зграда (Сл. Гласник РС. бр. 104/2016).

Председавајући констатује да од укупно 135 доступних власника посебних делова зграде чине кворум и за одржавање и одлучивање.

На почетку седнице  Управник констатује  да на петој скупштини учествује 77    власника ( 12 присутно и  65  мејлом и писмено гласачким листићем) и да JE ИСПУЊЕН КВОРУМ за одржавање и рад ( 77 власника  кворум ) , те да у складу са чланом 45. Закона о становању и одржавању зграда (Сл. Гласник РС. бр. 104/2016). су испуњени услови за рад и доношење одлука и одлучивање.

Седница је настављена усвајањем предложеног дневног реда.

Дневни ред:

  1. Избор управника стамбене заједнице.
  • за управника се пријавио Небојша Здравковић досадашњи управник СЗ.
  1. Разно.

У оквиру 1. тачке дневног реда констатује се да су испуњени сви законски услови за избор управника стамбене заједнице, за кога је предложен Небојша Здравковић, власник/заступник посебног дела бр.14, Тимочке дивизије 11.

Након гласања чланова скупштине, скупштина стамбене заједнице доноси:

О   Д   Л   У   К   У

За управника стамбене заједнице у ул.Тимочке дивизије бр.9, 11 Генерала Љубомира Милића 2, 4 и 6

изабран Небојша Здравковић, 0101953501504 власник/заступник посебног дела бр. 14 .

Одлука је донета на основу 77 гласова присутних чланова скупштине стамбене заједнице. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Саставни део записника су потписи присутних чланова посебних делова, електронско изјашњавање и гласачки листићи. 

Председавајући скупштине стамбене заједнице
Небојша Здравковић