Скочи на садржај

Записник са шесте седнице Скупштине стамбене заједнице

З  А  П  И  С  Н  И  К

Шеста седница  скупштине стамбене заједнице у ул. Тимочке дивизије 9,11 и Генерала Љубомира Милића 2,4,6 у Београду, одржана дана 20.09.2022 године, са почетком у 19:00 часова.

Седницу сазвао и водио је управник стамбене заједнице Небојша Здравковић

Седница је заказана ради доношења Одлуке о променама накнада управљање, текуће одржавање, инвестициони фонд и давање сагласности за потпис уговора под тачкама 1-4 дневног реда.

На почетку седнице Скупштине стамбене заједнице председавајући констатује да у пословно стамбеној згради Тимочке дивизије 9,11 и Генерала Љубомира Милића 2,4,6, има укупно 169 стана, 6 пословних простора (175 посебних делова) и да је због три узастопна не појављивања на седници скупштине стамбене заједнице недоступно 55 власника посебних делова  зграде и то:

Списак недоступних станара се налази у табеларном прегледу на оргиналном Записнику у складу са чланом 43. став 4. и 5 Закона о становању и одржавању зграда (Сл. Гласник РС. бр. 104/2016).

Председавајући констатује да од укупно 120 доступних власника посебних делова зграде чине кворум и за одржавање и одлучивање.

На почетку седнице  Управник констатује  да на шестој скупштини Стамбене заједнице  учествује    62 власника (6 присутно и  56 мејлом и писмено гласачким листићем) и да ЈЕ ИСПУЊЕН КВОРУМ за одржавање и рад ( 62 власника  кворум  50% +1) , те да у складу са чланом 45. Закона о становању и одржавању зграда (Сл. Гласник РС. бр. 104/2016). су испуњени услови за рад и доношење одлука и одлучивање.

Седница је настављена усвајањем предложеног дневног реда.

Дневни ред:

 1. Одлука о износу накнаде за управљање Стамбеном заједницом
 1. Одлука о износу цене за текуће одржавање стамбене зграде
 1. Одлука о износу цене за инвестиционо одржавање-фонд зграде
 1. Одлука за давање овлашћења за потпис уговора са Управником СЗ
 1. Разно

Након што је усвојен дневни ред, прешло се на расправљање и гласање по тачкама дневног реда са ЗА или ПРОТИВ донетих одлука од стране присутних чланова скупштине:

РЕЗУЛТАТ ГЛАСАЊА:

 1. Одлука по тачки 1: гласало 61  ЗА , Против  гласао 1      Укупно гласало 62 власника.
 2. Одлика по тачки 2: гласало 55  ЗА , Против  гласало 7    Укупно гласало 62 власника.
 3. Одлика по тачки 3: гласало 59  ЗА , Против  гласало 3    Укупно гласало 62 власника.
 4. Одлика по тачки 2: гласало 62  ЗА , Против  гласало 0    Укупно гласало 62 власника.

Након обаљеног гласања управник је констатовао да је Скупштина стамбене заједнице, 50% + 1 ВЕЋИНОМ УКУПНОГ БРОЈА ГЛАСОВА, донела следеће:

О Д Л У К Е

СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ у стамбено-пословној згради у улици Тимочке дивизије 9, 11 и Генерала Љубомира Милића 2, 4 и 6:

 1. ОДЛУКА промени висине накнаде управљања стамбене заједнице и то сразмерно броју својих посебних делова у односу на укупан број свих посебних делова ОДРЕЂУЈЕ износ од 350,00 РСД (нето) по стану, пословном простору од тог износа се исплаћује НАКНАДИ ЗА РАД управника стамбене заједнице и остали трошкови УПРАВЉАЊА Стамбеном заједницом.
 2. ОДЛУКА о промени цене одржавања стамбеног објекта са ЦД ГИЛЕ и то сразмерно броју својих посебних делова у односу на укупан број свих посебних делова, за трошкове радова текућег одржавања:

      ПАКЕТ УСЛУГА  ПАКЕТ  1-5

Власници станова и локала 12,42 ЕУР (са ПДВ)/стан, локал

 1. ОДЛУКА да се учешће у инвестиционом одржавању и унапређењу својства зграде-резервни фонд врши сразмерно учешћу површине својих посебних делова у односу на збир површина свих посебних делова. За трошкове радова инвестиционог одржавања и унапређења својства зграде одређује се минимални износ од 7 РСД м2/стан, пословни простор и 7 РСД м2/гаражно место.
 2. ОДЛУКА да се да сагласност Александру Николићу Тимочке дивизије 11 стан 28 да у име стамбене заједнице потпише уговор о исплати уговорене накнаде за рад управника.

Саставни део записника су потписи присутних чланова посебних делова, електронско изјашњавање и гласачки листићи. 

Председавајући скупштине стамбене заједнице
Небојша Здравковић