Zapisnik sa četvrte ponovljene sednice Skupštine stambene zajednice od 24.06.2019.

STAMBENA ZAJEDNICA
Ulica Timočke divizije 9,11 i Generala Ljubomira Milića 2,4,6
Beograd

Skupština stambene zajednice

 Z  A  P  I  S  N  I  K

Sednica Četvrte ponovljene skupštine stambene zajednice u ul. Timočke divizije 9,11 i Generala Ljubomira Milića 2,4,6 u Beogradu, održana dana 24.06.2019 godine, sa početkom u 19:30 časova.

Sednicu sazvao i vodio je upravnik stambene zajednice Nebojša Zdravković

Sednica je zakazana radi donošenja Odluke pod tačkom 2 izbora firme za očitavanje utroška toplotne energije.

Na početku sednice Skupštine stambene zajednice predsedavajući konstatuje da u poslovno stambenoj zgradi Timočke divizije 9,11 i Generala Ljubomira Milića 2,4,6, ima ukupno 169 stana, 6 poslovnih prostora (175 posebnih delova) i da je zbog tri uzastopna ne pojavljivanja na sednici skupštine stambene zajednice nedostupno 49 vlasnika posebnih delova  zgrade i to:

Spisak nedostupnih stanara se nalazi u tabelarnom pregledu na orginalnom Zapisniku u skladu sa članom 43. stav 4. i 5 Zakona o stanovanju i održavanju zgrada (Sl. Glasnik RS. br. 104/2016).

Predsedavajući konstatuje da od ukupno 126 dostupnih vlasnika posebnih delova zgrade čine kvorum i za održavanje i odlučivanje.

Na početku sednice  Upravnik konstatuje  da na Četvrtoj ponovljenoj skupštini učestvuje 52 vlasnika (10 prisutno i  42 mejlom i pismeno glasačkim listićem) i da JE ISPUNJEN KVORUM za održavanje i rad (43 vlasnika  čine smanjen kvorum ,) , te da su u skladu sa članom 45. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada (Sl. Glasnik RS. br. 104/2016). su ispunjeni uslovi za rad i donošenje odluka i odlučivanje.

Sednica je nastavljena usvajanjem predloženog dnevnog reda.

Dnevni red:

  1. Izveštaj upravnika o radu sa finansijskim izveštajem.
  2. Predlog odluka stambene zajednice za očitavanje toplotne energije (ponude sa ugovorima ste dobili u materijalu ranije).
  3. Razno.

Nakon što je usvojen dnevni red, prešlo se na raspravljanje po tačkama dnevnog reda.

  1. tačka dnevnog reda

Upravnik je u svom izveštaju nakon izbora ukratko izneo aktivnosti koje su bile u tom periodu i osvrnuo se na sledeća pitanja:

  • upravljanje Stambenom zajednicom osvrnuvši se na izvršene aktivnosti, probleme i plan aktivnosti u narednom periodu,
  • stanje tekućeg održavanja zajedničkih prostora Stambene zajednice sa osvrtom na planirane aktivnosti, izvršene, uočeni problemi i način otklanjanja kao i planirane aktivnosti,
  • finansijski izveštaj za 2018 godinu i stanje računa na dan 24.06.2019 godine

Stanje na računu Zajednički fond zgrade-sve lamele  iznosi na dan 24.06.2019 godine  390.698,38 dinara.

Detaljan finansijski izveštaj za 2018 i prvih šest meseci 2019 godine sa prihodima i rashodima kao evidenciju stanara koji ne plaćaju svoje obaveze Stambenoj zajednici uradiću u što kraćem roku. Obaveštenja dužnicima biće dostavljena kao opomena a potom i priprema za utuženje.

Stambena zajednica po Zakonu nije obavezna da radi završni račun ali ću ja to uraditi pomoću stručnih lica iz te oblasti.

Ubuduće ću tromesečno izveštavati stanje na računu Stambene zajednice prihodi, rashodi i dug stanara.

  1. tačka dnevnog reda.

Predlog o ponudama upravnik je kratko obrazložio i nakon kraće rasprave prešlo se na  glasanje ZA ili PROTIV po tački popunom glasačkih listića prisutnih na sednici.

REZULTATI GLASANJA:

Za ponudu pod tačkom 2 predlog  1 Technomer d.o.o
glasalo           ZA                               niko od prisutnih
Elektronski i
Glasačkim listićem ZA                   4 člana
Protiv                                              48 člana
Ukupno                                               52 članova

Za ponudu pod tačkom 2 predlog 2 Rarex company d.o.o
glasalo je ZA                                     10 prisutnih članova
Elektronski i
Glasačkim listićima ZA                 48 članova
Protiv                                               4 člana
Ukupno                                               52 članova

Saglasno sa odlukama za ponudu br.2 – ukupno 48 članova
Protiv odluke za ponudu br.2 – ukupno 4 člana
Zbirno: 48 Saglasno i 4 protiv

Nakon obavljenog glasanja upravnik je konstatovao da je Skupština stambene zajednice VEĆINOM UKUPNOG BROJA GLASOVA, donela sledeću:

O D L U K E

  • Da se prihvati ponuda za očitavanje utroška toplotne energije od strane firme Rarex company d.o.o .
  • Daje se saglasnost upravniku Nebojši Zdravkoviću za potpisivanje ugovora sa Rarex company d.o.o. radi očitavanja utroška toplotne energije.

Odluka doneta na osnovu glasova članova skupštine prisutnih, elektronskih i glasačkih listića.

Ova odluke stupaju na snagu danom donošenja.

Pod 3 tačkom dnevnog reda nije bilo pitanja ni rasprave.

Predsedavajući je konstatovao da je rad po predloženom i usvojenom dnevnom redu okončan.

Ovim je sednica skupštine stambene zajednice završena u 20:40 časova.

Sastavni deo zapisnika su potpisi prisutnih članova posebnih delova, elektronsko izjašnjavanje i glasački listići.